การปฏิบัติ เลขที่หนังสือ รายละเอียด
30 โรงเรียนที่ ศธ  _13
ลว.  2556-03-18
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งโรงเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ไม่ถูกต้องตามหลักทะเบียนราษฎร์ โดยให้ตรวจสอบจากเมนูเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และให้แก้ไขให้เรียบร้อย สำหรับกรณีนักเรียนที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อขอเลขประจำตัวประชาชนได้ ขอให้ระบบติด G โดยให้พิมพ์ตัว G แล้วตามด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก และ 4 ตัวท้ายให้เป็นเลขลำดับที่ เช่น 0001 เป็นต้น
http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/admin/list

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1